Reference:Reference-015717

From CSDMSAuthor(s) Vinh, Vu Duy;
BibType journalArticle
Title ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH ĐẾN TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ VẬN CHUYỂN BÙN CÁT KHU VỰC ĐẦM NẠI (NINH THUẬN)
Editors
Year 2018-08-06
Journal Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển
Booktitle
Volume 17
Pages 373–385
URL http://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/8584
DOI 10.15625/1859-3097/17/4/8584
ISBN
Note Auto downloaded ref at: 2022-02-15


 
Feature reference No
PublicationClusterID 0
MS_PublicationClusterID 0
Semantic_ID e5d73b1da344058b7a05671b8989e65f6dafdcee
Nr of citations 1
Sort of publication a module application description
Sort of model publication a single module
Is the CSDMS HPC used No
If HPC is used, for what project was it?:
Associated simulation movie if any:


Model(s) discussed: Delft3D