Reference:Reference-015714

From CSDMSAuthor(s) Vinh, Vu Duy; Lan, Tran Dinh;
BibType journalArticle
Title TÁC ĐỘNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN SÓNG ĐẾN ĐẶC ĐIỂM VẬN CHUYỂN BÙN CÁT VÀ BIẾN ĐỘNG ĐỊA HÌNH ĐÁY VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG
Editors
Year 2018-06-21
Journal Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển
Booktitle
Volume 18
Pages 10–26
URL http://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/9045
DOI 10.15625/1859-3097/18/1/9045
ISBN
Note Auto downloaded ref at: 2022-02-15


 
Feature reference No
PublicationClusterID 0
MS_PublicationClusterID 0
Semantic_ID efc989bd1909d976980811007b26ceacd3539263
Nr of citations 2
Sort of publication a module application description
Sort of model publication a single module
Is the CSDMS HPC used No
If HPC is used, for what project was it?:
Associated simulation movie if any:


Model(s) discussed: Delft3D